-Vendimi Nr.127, datë 16.08.2017 “Mbi Fillimin e Procedurës për Licencimin e Shoqërisë Albgaz Sh.a. në Aktivitetin e Transmetimit të Gazit Natyror.”

-Vendimi Nr.126, datë 16.08.2017 “Mbi Fillimin e Procedurës për Licencimin e Shoqërisë Albgaz Sh.a. në Aktivitetin e Shpërndarjes së Gazit Natyror.”

-Vendimi Nr.97, datë 04.07.2017 “Për miratimin e Rregullores për Procedurat e Licencimit, Modifikimit, Transferimit ose Heqjen e Licencave në Sektorin e Gazit Natyror.”

-Vendimi Nr.98, datë 04.07.2017 “Mbi Fillimin e Procedurës për Miratimin e Kontratës për Ofrimin e Shërbimeve të Zyrtarit të Pajtueshmërisë dhe Miratimin e Emërimit të Zyrtarit të Pajtueshmërisë të Propozuar nga OST Sh.a.”

-Vendimi Nr.90. datë 07.06.2017 “Mbi Miratimin e Tarifës së Përkohshme të Transmetimit të Gazit Natyror nga Shoqëria Albgaz Sh.a. për periudhën 05.01.2017-20.09.2017.”

-Vendimi Nr.77, datë 26.05.2017 “Mbi miratimin e Programit të Përputhshmërisë së Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Gazin Natyror.”

-Vendimi Nr.78, datë 26.05.2017 “Mbi Miratimin e Kontratës për Ofrimin e Shërbimeve të Zyrtarit të Përputhshmërisë në Sektorin e Gazit Natyror.”

-Vendimi Nr.82, datë 26.05.2017 “Mbi Certifikimin Paraprak të Shoqërisë “Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror” Albgaz Sh.a.”

-Vendimi Nr.233, datë 21.03.2017 “Për Miratimin e Marrëveshjes së Angazhimit për Zhvillimin e Tregut të Gazit dhe Marrëveshjes për Përfitimet Vendase, të Lidhura Ndërmjet Republikës së Shqipërisë, e cila vepron Nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatic Pipeline AG, Lidhur me Projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik.”

Vendimi Nr.9, datë 11.02.2011 “Rregullat dhe Procedurat per Licencimin, Ndryshimin, Transferimin e Pjesshëm ose të plotë, Heqjen dhe Rinovimin e Licencave në Sektorin e Gazit Natyror.”