Organet drejtuese të  Shoqërisë  Albgaz Sh.a. janë :

  1. Asambleja e Përgjithshme e cila përfaqësohet nga MIE.
  2. Këshilli i parë Mbikëqyrës.
  3. Administratori i shoqërisë është  Z. Arber AVRAMI.